Näyttely­jaosto

Näyttelyjaosto

Nimilista jaoston jäsenistä

Puheenjohtaja:

  • Pia Takkunen (hallituksen edustaja)

Sihteeri:


Jäsenet:

  • Mari Lackman (tuomariedustus)

  • Riitta Kattelus (kehäsihteeriedustaja)

  • Taina Ahosola (Polvijärven kennelkerho)

    Sanna-Mari Räty (Sonkajan Erä)

  • Timo Termälä, kennelpiirin varastonhoitajaKoiranäyttely

Näyttelyjaosto osallistuu kennelpiirin alueella järjestettäviin koulutus- ja neuvontatilaisuuksiin, mm. järjestämällä kehätoimitsijakursseja näyttelyohjaajien vetäminä. Lisäksi jaosto on vuosittain organisoimassa näyttelyitä järjestäville yhdistyksille yhteistoimintatilaisuutta, missä käydään läpi ajankohtaisia asioita näyttelyiden järjestelyihin liittyen. Näyttelyohjaajat ovat mukana myös Idänlohkon kennelpiirien yhteisneuvottelutilaisuudessa, missä sovitaan ryhmänäyttelyiden ajankohtien ja roturyhmien jakautumisesta alueen kennelpiirien näyttelyille tasapuolisesti.

Jaoston tehtävänä on tehdä esityksiä kennelpiirin hallitukselle näyttelyissä tarvittavien kalustojen hankinnoista. Lisäksi näyttelyjaosto tarkistaa näyttelyitä anovien koirayhdistysten toimintakortit näyttelyanomusten yhteydessä. Jaosto valitsee vuosittain oman kennelpiirin alueen kehätoimitsijoista Vuoden kehätoimitsijan, joka palkitaan kiertopalkinnolla. Jaoston jäsenet ovat pitkän linjan koiranäyttelyharrastajia ja asiantuntijoita. Jaosto kokoontuu tarvittaessa ja toiminnasta tehdään vuosittain toimintakertomus sekä -suunnitelma.

Koiranäyttely

Näyttelyiden järjestäminen

Pohjois-Karjalan Kennelpiirin säännöissä mainitaan seuraavasti: ”Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa johtamalla, kehittämällä ja seuraamalla kenneltoimintaa alueellaan näiden sääntöjen ja liiton valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti sekä niillä valtuuksilla, jotka sille antavat liiton valtuusto ja hallitus.”

Näyttelyiden järjestäjien osalta Kennelpiirin hallituksen kokouksessa todettiin 22.9.2015, että viime kädessä hallitus päättää näyttelyiden järjestäjät. Samassa kokouksessa päätettiin myös, että näyttelyitä anovilta seuroilta ja yhdistyksiltä pyydetään tietoa kenneltoiminnastaan. Tämä tieto tulee olla piirillä ennen seuraavaa näyttelyanomusta. Tiedon perusteella voidaan arvioida seuran/yhdistyksen muun kenneltoiminnan aktiivisuus, joka taas toimii näyttelyn järjestelyvastuun myöntämisen perusteena.

”Näyttelyitä saavat järjestää Kennelliiton jäsenyhdistykset, jotka näyttelyä hakiessaan ovat olleet vähintään yhden vuoden kennelpiirin jäsenenä”

Jäsenyhdistysten tulee tutustua kennelliiton näyttelyiden järjestämisohjeeseen.

Näyttelyitä järjestäviltä jäsenyhdistyksiltä tulleiden kyselyiden seurauksena Kennelpiirin hallitus tarkensi 27.10.2015 pitämässään kokouksessa yllä olevaa ohjeistusta seuraavasti:

Jatkossa jokaiselta näyttelynjärjestäjältä vaaditaan vähintään yhden Kennelpiirin tai Kennelliiton myöntämän kenneltapahtuman järjestäminen vuosittain. Tapahtumia seurataan kolmen vuoden sykleissä. Seuranta aloitetaan vuodesta 2016 eli vuonna 2016 näyttelyanomuksia tekevillä seuroilla tulee olla vuonna 2016 vähintään yksi Kennelpiirin tai Kennelliiton myöntämä kenneltapahtuma, pois lukien näyttelyt, päästäkseen mukaan näyttelyjärjestelyihin. Ehdot koskevat niin ryhmä-, kv- ja kansallisten näyttelyiden järjestäjiä.
Näyttelyjä hakevat yhdistykset raportoivat toiminnastaan kenneltoimintakorteilla (linkki tähän). Näyttelyt anotaan kennelliitoon Omakoira -järjestelmän kautta sähköisesti. mukaan liitetään liitetiedostona kaikkien ko. näyttelyä järjestävien näyttelytoimikunnan yhdistysten toimintakortit. Ryhmänäyttelyt anotaan 30.9. mennessä ja KV/KR/NORD näyttely 30.11. mennessä.

Pohjois-Karjalan kennelpiirin hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 alusta alkaen näyttelytoimikuntien tulee toimittaa näyttelytoimikuntien kokousmuistot kahden viikon kuluessa kokouksen pitämisestä näyttelyohjaajille sähköpostitse osoitteella nayttelyohjaajat@pohjois-karjalankennelpiiri.fi. Tämä koskee kaikkia kennelpiirin alueella järjestettäviä näyttelyitä

Pohjois-Karjalan Kennelpiirin nuorisojaosto on laatinut ohjeet junior handler -kilpailun kehäsihteereille.