Avustusohje

Pohjois-Karjalan Kennelpiiri ry:n avustusohje

Pohjois-Karjalassa on vakiintunut käytäntö, että näyttelyt voidaan antaa jäsenyhdistysten järjestettäväksi piirin antamien ehtojen mukaisesti. Kaikista kaikkien rotujen ja kiintiöerikoisnäyttelyistä piiri saa 15 % ilmoittautumismaksujen tulosta, tuloutus piirin tilille viimeistään kuukauden kuluttua näyttelypäivästä.

Kenneltoiminnan tukemiseksi piiri myöntää jäsenyhdistyksille vuosittain vaihtelevan määrän avustuksia. Jaostojen toiminnan tukemiseen tarkoitetun määrärahan vahvistaa vuosittain vuosikokous. Muista avustuksista, kuten ystävyysotteluiden ja piirin kokeiden tukemisesta, koulutustilaisuuksien järjestämisestä sekä erilaisille kursseille osallistumisesta aiheutuneiden kulujen korvaamisesta päättää tapauskohtaisesti kennelpiirin hallitus.

1. Osallistumismaksut kokeisiin


kun koira osallistuu piirin mestaruuskokeisiin, se edustaa omaa jäsenyhdistystään ja maksun suorittaa koiranomistaja tai yhdistys, jota koiranomistaja edustaa. Lohkon kokeessa koira on kennelpiirin edustaja ja osallistumismaksun suorittaa kennelpiiri, pois lukien oman kennelpiirin alueella järjestettävä koe, sama käytäntö koskee myöskin kennelpiirien välisiä ystävyysotteluita. Valtakunnallisten mestaruuskokeiden osallistumismaksun suorittaa kennelpiiri anomusten perusteella.

SM-kokeet, joissa ilman valintakoetta edustetaan piiriä, korvataan 1 krt/koira/vuosi. Sama koskee valtakunnallisia ikäkausikilpailuja, esim. juniorimestaruuksia. Poikkeuksena nuoren koiran osallistuminen "avoimeen" ja nuorten SM-kisoihin, jolloin saman koiran osallistumismaksu maksetaan molempiin, jos on oikeus osallistua koemuodot ovat siinä suhteessa tasavertaisia, että valtakunnallisiin mestaruuskokeisiin tai lohkonvalintakokeisiin osallistuville koirille maksetaan yksi osallistumismaksu /koemuoto/koira/vuosi. Osallistumismaksu on korkeintaan SKL:n kulloinkin vahvistama valtakunnallisten otteluiden osallistumismaksu (v. 2023 100 € yksipäiväisessä ja 150 € kaksipäiväisessä ottelussa) koiraa kohti. Yhteen lajiin maksetaan korkeintaan kolmen koiran osallistumismaksu eli v. 2023 300 €/laji tai kaksipäiväisessä 450 €/laji. Mikäli osallistuvia koiria lajiin on enemmän, voidaan ko. maksimisumma jakaa osallistuvien koirien kesken,
jos summa muuten ylittyisi.

mikäli koira on valittu edustamaan ulkomaille arvokilpailuun, voidaan matka-avustuksena maksaa korkeintaan 1,5-kertaisena SKL:n vahvistama valtakunnallisten otteluiden osallistumismaksu. Avustusta anovan on oltava jäsenenä jossain
kennelpiirinjäsenyhdistyksessä. Avustukset on anottava viimeistään 3 kk kuluttua kokeen päättymisestä, kuitenkin sen vuoden aikana, jolloin koe on järjestetty.

2. Kokeiden järjestämisen avustaminen oman piirin alueella

Kaikki avustusanomukset tulee toimittaa kirjallisesti piirin sihteerille ja niiden tulee sisältää hakemuksen lisäksi myös kokeen talousarvion.

piirin mestaruuskoe

avustussumma on 350 €, mikäli koe on yksipäiväinen, 500 € kokeen ollessa kaksipäiväinen. Avustus maksetaan anomuksen perusteella.

ystävyysottelut

kun jokin piirien välinen ystävyysottelu tulee kennelpiirimme järjestettäväksi, maksetaan ottelun järjestävälle yhdistykselle piirin avustuksena 350 €. Tämän lisäksi ei makseta muita kustannuksia(esim. ilmoittautumismaksuja).

lohkon kokeet ja valtakunnalliset mestaruuskokeet

avustussumma lohkon kokeessa päätetty vuodelle 2023: 1 päivän kokeessa 600 €, kahden päivän kokeessa 900 €. Valtakunnallisissa mestaruuskokeissa maksetaan 1 päivän kokeessa 700 € jakahden päivän kokeessa 1100 €. Tämän lisäksi  ei makseta muita kustannuksia (esim. ilmoittautumismaksuja)

3. Kurssit ja muut kenneltilaisuudet

Milloin koulutustilaisuuteen osallistuminen tapahtuu piirin lähettämänä, kulut korvataan piirin varoista, autokuluista 0,53 €/km (vuonna 2023), joka on sama kuin verohallinnon kilometrikorvaus. Kennelpiirin puheenjohtaja, sihteeri/rahastonhoitaja, hallitukset ja jaostojen jäsenet: kokousmatkakulut verohallinnon taksan mukaan.
Aluekouluttaja, piirikouluttajat: piirin järjestämien virallisten koulutuksien matkakulut verohallinnon taksan mukaan.
Piirikouluttajien osallistuminen koulutuksiin: matkakulut verohallinnon taksan mukaan, majoituskulut kulloinkin erikseen päättäen.
Aluekouluttajalle, piirikouluttajille ja vastaaville maksetaan kurssien pitämisestä päivärahat verohallinnon taksan mukaan.
Näyttelyohjaaja: yksi matka kutakin näyttelyä kohden piirin varoista näyttelytoimikunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan verohallinnon taksan mukaan. Näyttelyn järjestäjä maksaamuut tarvittavat matkat.
Kennelpiirin nimissä järjestettävien koulutusten matkakulut verohallinnon taksan mukaan.
Kennelneuvoja: matkakulut SKL:n järjestämiin jatkokoulutustilaisuuksiin verohallinnon taksan mukaan
Valitsijamiehet: sellaisten SM-kilpailujen tuomarin matkakulut, joihin piiri on velvoitettulähettämään tuomarin ja tuomarilla ei ole mahdollisuutta ensisijaisesti matkustaa valitun koiranomistajan mukana. Sovittava matkustustapa etukäteen, matkakulut verohallinnon taksan mukaan.
Ylituomarikoulutus, ulkomuototuomarikoulutus: ylituomari/ulkomuototuomarikoulutuksessa olevalle yksi lajikurssiin liittyvä matkakorvaus. Sovittava matkustustapa etukäteen. Käytettävä julkisia kulkuvälineitä. Jatkokursseista ja muista kursseista ei makseta matkakorvauksia
Palkintotuomarit: ei makseta matkakorvauksia eikä korvata sääntökirjoja

Koetoimitsijat, koulutusohjaajat, kehätoimitsijat, ym. viralliset kurssit: piirin alueen ulkopuolelta tulevalle kouluttajalle maksetaan piirin varoista kohtuulliset matkakustannukset, mikäli piirissä ei ole pätevää kouluttajaa

Koulutustilaisuudet piirin alueella: koulutuksen järjestäjän tulee periä koulutusmateriaaleistakorvaus kurssilaisilta, ei kuulu piirin maksettavaksi. Koulutustilaisuuksista laaditaan osanottajaluettelo, joka toimitetaan piirin sihteerille kurssinjälkeen, mikäli koulutustilaisuus järjestetään alle viidelle (5) osanottajalle, ei kennelpiiri osallistu tilaisuuden kuluihin millään tavalla

5. Jaostojen avustukset

Vuosikokouksessa valitaan kulloinkin tarpeelliseksi katsottava määrä jaostoja. Näiden toiminnan tukemiseksi varataan talousarviossa määräraha, mistä jaostot ovat oikeutetut saamaan avustustakun ne ovat esittäneet hallitukselle hyväksyttävän suunnitelman varojen käytöstä.

6. Junior Handler

Junior Handler piirinmestaruuskilpailu avustussumma on 100 €. Piirinmestari palkitaan ryhmäkilpailukehässä. Kilpailun (näyttelyn) järjestäjä hankkii kilpailijoille palkinnot. Kennelpiiri antaa järjestäjän anomuksesta avustuksen kilpailun palkintojen hankintaan. Piirinmestaruuskilpailussa palkitaan sijoitukset 1-5.

7. Muut avustukset

Mikäli jäsenyhdistys toivoo kennelpiirin avustusta johonkin muuhun järjestämäänsä kenneltapahtumaan, tulee siitä tehdä perusteltu kirjallinen anomus täydennettynä toteutuneen tapahtuman tilinpäätöksellä hallitukselle.
Hyväksytty kennelpiirin hallituksen kokouksessa 20.2.2023. Voimassa heti.