Avustusohje

Pohjois-Karjalan Kennelpiiri ry:n avustusohje

Kenneltoiminnan avustaminen kennelpiirin varoista

Pohjois-Karjalassa on vakiintunut käytäntö, että myös kaikkien rotujen näyttelyt voidaan antaa jäsenyhdistysten järjestettäväksi. Kaikista kaikkien rotujen ja kiintiöerikoisnäyttelyistä piiri saa 15 % ilmoittautumismaksujen tulosta, tuloutus piirin tilille viimeistään kuukauden kuluttua näyttelypäivästä.

Kenneltoiminnan tukemiseksi piiri myöntää jäsenyhdistyksille vuosittain vaihtelevan määrän avustuksia. Jaostojen toiminnan tukemiseen tarkoitetun määrärahan vahvistaa vuosittain vuosikokous. Muista avustuksista, kuten ystävyysotteluiden ja piirin kokeiden tukemisesta, koulutustilaisuuksien järjestämisestä sekä erilaisille kursseille osallistumisesta aiheutuneiden kulujen korvaamisesta päättää tapauskohtaisesti kennelpiirin hallitus ennakkoanomusten perusteella.

1. Osallistumismaksut kokeisiin


kun koira osallistuu piirin mestaruuskokeisiin, se edustaa omaa jäsenyhdistystään ja maksun suorittaa koiranomistaja tai yhdistys, jota koiranomistaja edustaa. Lohkon kokeessa koira on kennelpiirin edustaja ja osallistumismaksun suorittaa kennelpiiri, sama käytäntö koskee myöskin kennelpiirien välisiä ystävyysotteluita. Valtakunnallisten mestaruuskokeidenosallistumismaksun suorittaa kennelpiiri anomusten perusteella.

SM-kokeet, joissa ilman valintakoetta edustetaan piiriä, korvataan 1 krt/koira/vuosi. Sama koskee valtakunnallisia ikäkausikilpailuja, esim. juniorimestaruuksia. Poikkeuksena nuoren koiran osallistuminen "avoimeen" ja nuorten SM-kisoihin, jolloin saman koiran osallistumismaksu maksetaan molempiin, jos on oikeus osallistua. Koemuodot ovat siinä suhteessa tasavertaisia, että valtakunnallisiin mestaruuskokeisiin tai lohkonvalintakokeisiin osallistuville koirille maksetaan yksi osallistumismaksu /koemuoto/koira/vuosi. Osallistumismaksu on korkeintaan SKL:n kulloinkin vahvistama valtakunnallisten otteluiden osallistumismaksu (70 € yksipäiväisessä ja 110 € kaksipäiväisessä ottelussa) koiraa kohti. Yhteen lajiin maksetaan korkeintaan kolmen koiran osallistumismaksu eli 210 €/laji tai kaksipäiväisessä 330 €/laji. Mikäli osallistuvia koiria lajiin on enemmän, voidaan ko. maksimisumma (210 € tai kaksipäiväisessä 330 €) jakaa osallistuvien koirien kesken, jos summa muuten ylittyisi.

Mikäli koira on valittu edustamaan ulkomaille arvokilpailuun, voidaan matka-avustuksena maksaa korkeintaan 1,5-kertaisena SKL:n vahvistama valtakunnallisten otteluiden osallistumismaksu. Avustusta anovan on oltava jäsenenä jossain kennelpiirinjäsenyhdistyksessä. Avustukset on anottava viimeistään 3 kk kuluttua kokeen päättymisestä, kuitenkin sen vuoden aikana, jolloin koe on järjestetty.

2. Kokeiden järjestämisen avustaminen oman piirin alueella

Kaikki avustusanomukset tulee toimittaa kirjallisesti piirin sihteerille ja niiden tulee sisältää hakemuksen lisäksi myös kokeen talousarvion.

piirin mestaruuskoe

avustussumma on 350 €, mikäli koe on yksipäiväinen, 500 € kokeen ollessa kaksipäiväinen. Avustus maksetaan anomuksen perusteella.

ystävyysottelut

kun jokin piirien välinen ystävyysottelu tulee kennelpiirimme järjestettäväksi, maksetaan ottelun järjestävälle yhdistykselle piirin avustuksena 350 €. Tämän lisäksi ei makseta muita kustannuksia(esim. ilmoittautumismaksuja).

lohkon kokeet ja valtakunnalliset mestaruuskokeet

avustussumma lohkon kokeessa päätetty: 1 päivän kokeessa 600 €, kahden päivän kokeessa 900 €. Valtakunnallisissa mestaruuskokeissa maksetaan kahden päivän kokeen avustus. Tämän lisäksi ei makseta muita kustannuksia (esim. ilmoittautumismaksuja)

3. Kurssit ja muut kenneltilaisuudet

Milloin on katsottavissa, että tilaisuus selvästi palvelee koko kennelpiirin tarpeita, piiri voi osallistua kulujen korvaamiseen ennen tilaisuuden järjestämistä hallitukselle lähetetyn anomuksen ja kustannusarvion perusteella. Yleensä kurssien kustannukset tulee periä osallistumismaksuissa, piiri ei korvaa mitään kustannuksia automaattisesti.

4. Koulutustilaisuuksiin osallistuminen ja matkakorvaukset

Milloin koulutustilaisuuteen osallistuminen tapahtuu piirin lähettämänä, kulut korvataan piirin varoista, autokuluista 0,46 €/km, joka on sama kuin valtion kilometrikorvaus.

Kennelpiirin puheenjohtaja, sihteeri/rahastonhoitaja, hallitukset ja jaostojen jäsenet: kokousmatkakulut piirin taksan mukaan.

Aluekouluttaja, piirikouluttajat: piirin järjestämien virallisten koulutuksien matkakulut valtion taksan mukaan.

Piirikouluttajien osallistuminen koulutuksiin: matkakulut valtion taksan mukaan, majoituskulut kulloinkin erikseen päättäen.

Aluekouluttajalle, piirikouluttajille ja vastaaville maksetaan kurssien pitämisestä päivärahat valtion taksan mukaan.

Näyttelyohjaaja: yksi matka kutakin näyttelyä kohden piirin varoista näyttelytoimikunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan valtion taksan mukaan. Näyttelyn järjestäjä maksaa muut tarvittavat matkat.

Kennelpiirin nimissä järjestettävien koulutusten matkakulut valtion taksan mukaan.

Kennelneuvoja: matkakulut SKL:n järjestämiin jatkokoulutustilaisuuksiin valtion taksan mukaan

Valitsijamiehet: sellaisten SM-kilpailujen tuomarin matkakulut, joihin piiri on velvoitettulähettämään tuomarin ja tuomarilla ei ole mahdollisuutta ensisijaisesti matkustaa valitun koiranomistajan mukana. Sovittava matkustustapa etukäteen, matkakulut valtion taksan mukaan.

Ylituomarikoulutus, ulkomuototuomarikoulutus: ylituomari/ulkomuototuomarikoulutuksessa olevalle yksi peruskurssiin liittyvä matkakorvaus valtion taksan mukaan, jatkokursseista ja muista kursseista ei makseta matkakorvauksia

Palkintotuomarit: ei makseta matkakorvauksia eikä korvata sääntökirjoja

Koetoimitsijat, koulutusohjaajat, kehätoimitsijat, ym. viralliset kurssit: piirin alueen ulkopuolelta tulevalle kouluttajalle maksetaan piirin varoista kohtuulliset matkakustannukset, mikäli piirissä ei ole pätevää kouluttajaa

Koulutustilaisuudet piirin alueella: koulutuksen järjestäjän tulee periä koulutusmateriaaleistakorvaus kurssilaisilta, ei kuulu piirin maksettavaksi, Koulutustilaisuuksista laaditaan osanottajaluettelo, joka toimitetaan piirin sihteerille kurssinjälkeen, mikäli koulutustilaisuus järjestetään alle viidelle (5) osanottajalle, ei kennelpiiri osallistu tilaisuuden kuluihin millään tavalla.

5. Jaostojen avustukset

Vuosikokouksessa valitaan kulloinkin tarpeelliseksi katsottava määrä jaostoja. Näiden toiminnan tukemiseksi varataan talousarviossa määräraha, mistä jaostot ovat oikeutetut saamaan avustusta kun ne ovat esittäneet hallitukselle hyväksyttävän suunnitelman varojen käytöstä.

6. Junior Handler

Junior Handler piirinmestaruuskilpailu avustussumma on 100 €. Piirinmestari palkitaan ryhmäkilpailukehässä. Kilpailun (näyttelyn) järjestäjä hankkii kilpailijoille palkinnot. Kennelpiiri antaa järjestäjän anomuksesta avustuksen kilpailun palkintojen hankintaan. Piirinmestaruuskilpailussa palkitaan sijoitukset 1-5.

7. Muut avustukset

Mikäli jäsenyhdistys toivoo kennelpiirin avustusta osallistumisestaan johonkin kenneltapahtumaan, tulee siitä tehdä perusteltu kirjallinen anomus hallitukselle hyvissä ajoin ennen tilaisuuden järjestämistä.

Hyväksytty kennelpiirin hallituksen kokouksissa 3.10.2017. Voimassa heti.